Silniční doprava


Délka přípravy:  4 roky

Učební obor je určen pro: chlapce i dívky

Podmínky přijetí:    uchazeč splnil nebo splní povinnou školní docházku do 31. 8. 2016

Způsob ukončení přípravy:  maturitní zkouška


Stručný popis oboru:  Studijní obor vychází z objektivně daných požadavků vyplývajících ze zásadních přeměn v naší ekonomice a jejím přechodem na systém tržního hospodářství a ekonomiky, což se v plném rozsahu promítá i do odvětví silniční dopravy. Tyto skutečnosti vyvolávají nutnost zaměřit výuku na zvládnutí problémových úkolů týkajících se silniční dopravy.

Součástí vzdělání absolventa je bezplatné získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

Přijímají se žáci, kteří splňují požadavky ke studiu a mají předpoklady k řízení motorových vozidel.

Možnosti dalšího vzdělání: Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na všech vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních středních škol.