PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

 

Operační program

Vzdělávání pro konkurenceschopnost


 

Žadatel projektu

Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997

Název projektu

OP VK 1.5

Název operačního programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu:

1 – Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory:

1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních  školách

Rozpočet projektu celkem:

1 283 350 Kč

 

 

1. Stručný obsah projektu

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. 

ISŠT Benešov byla zřízena MH ČR v roce 1994, kdy byl tímto orgánem schválen projekt na změnu statutu školy se SOU na integrovanou školu.

 Logo školy

Současné pojetí školy

Integrovaná střední škola technická Benešov, která sídlí v Černoleské ulici 1997, prochází obdobím, kdy bylo školám uloženo dle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vytvořit vlastní školní vzdělávací programy, což pro školu znamenalo přednostně zhodnotit stávající stav jak ve vzdělávání, tak i v personální a materiální úrovni vlastní školy. V současném období jsme dokončili poslední školní vzdělávací programy pro dva obory nástavbového studia.  V tříletých učebních oborech a ve čtyřletých maturitních oborech vzdělávání již podle školních vzdělávacích programů učíme od 1. 9. 2009.

V současné době se škola ubírá ve své vzdělávací nabídce dvěma směry: 

·                     strojnictví a autoopravárenství     

·                     elektrotechnika                                                                     

Výhodou dvou úrovní vzdělávání (tříletý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou a čtyřletý  obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou) našich oborů vzdělání je možnost prostupnosti žáků, kteří neodhadli své studijní předpoklady a nastoupili do studijního oboru, mohou během studia přestoupit na obor učební.

Cíle a poslání školy

·         Uskutečňuje vzdělávání a výchovu žáků podle školních vzdělávacích programů

·         Poskytuje střední vzdělání s výučním listem

·         Poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou

·         Při přípravě žáků v učebních oborech se zaměřuje především na klíčové kompetence v odbornosti, rozvíjí u žáků schopnosti, dovednosti a kladný vztah k práci

·         Při přípravě žáků na budoucí povolání rozvíjí jejich osobnost tak, aby získali co nejvíce informací o světě, o životě, podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů

Vize

  •        náročnost na kompetence absolventa
  •        otevřenost vůči veřejnosti
  •        aktuálnost v materiálním zabezpečení vzdělávání
  •        partnerství v průběhu vzdělávání
  •        tvořivost v aktivitách jako jsou projekty a mezinárodní aktivity
  •        efektivita v řízení vzdělávání
  •        kvalita v personálním zabezpečení vzdělávání

 

Hlavní strategický cíl:

Maximální úspěšnost absolventů školy na trhu práce. K tomu spolupracovat s rodiči a firmami a posilovat jejich vzájemnou informovanost a orientaci v profesní přípravě a situaci na trhu práce, s cílem zajistit žákům již v průběhu studia perspektivu uplatnění. Obsah a formy výuky podřizovat potřebám vytváření profesních, pracovních i občanských kompetencí žáků, podmiňujících jejich bezproblémové pracovní uplatnění.

Zúročit a rozvíjet dosaženou úroveň výchovně vzdělávací práce k vytvoření klíčové pozice ISŠT v profesní přípravě autoopravárenství, elektrotechniky a elektroniky v rámci celého regiónu Benešovska.

Ve spolupráci s partnerskými výrobními organizacemi akcentovat potřebu a zájem trhu práce o dělnické profese. Důslednou informovaností žáků ZŠ a jejich rodičů a účinnou propagací potřeb organizací posilovat zájem o  obory  k uspokojení požadavků a potřeb zaměstnavatelských organizací.

 

2. Cíl projektu, oblasti podpory

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti

ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Globální cíl prioritní osy 1 je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na

zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Cílem oblasti podpory 1.5 OP VK je zvýšení kvality vzdělávání na středních školách a konzervatořích.

 

Cílem oblasti podpory 1.5 OP VK je zvýšení kvality vzdělávání na Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997

3. Cílová skupina

V Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblasti podpory 1.5 budou podpořeny následující cílové skupiny:

-        Z realizace projektu bude mít užitek většina z 405 žáků školy;

-        Do projektu se zapojí 20 pedagogických pracovníků školy.

4. Realizované klíčové aktivity

V souladu s globálními cíly OP VK a školním vzdělávacím programem školy, materiálními potřebami a personálními možnostmi, budou realizovány z možných sedmi podporovaných oblastí v OP VK 1.4. následující klíčové aktivity:

 

III. Využívání ICT

V. Odborné kompetence

 

V následujících odstavcích je pro každou klíčovou aktivitu popsána činnost, která bude realizována, je uveden popis cílů, cílová skupina i částka, která bude pro danou aktivitu k dispozici. Část textů je převzata z Příručky pro žadatele a příjemce oblasti podpory 1.5 zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze: 1, vydanou Řídícím orgánem OP VK, dne 17. června 2011.

 

 

III/2

 

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 

Šablona bude realizována: 8x

 

 

 

Šablona byla vybrána z důvodu potřeby podpořit vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti ICT gramotnosti.

 

 

 

 

 

A. CÍL AKTIVITY

 

Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění zkušeností a vzniklých materiálů a jejich sdílení s pedagogickou veřejností.

 

 

 

B. POPIS ČINNOSTI

 

Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření DUM pro vybrané tematické oblasti podle volby školy, jejich pilotáž, ověření a zajištění sdílení zkušeností získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem. V rámci naplňování klíčové aktivity bude škola naplňovat svůj plán rozvoje, který si nastaví pomocí evaluačního nástroje Profil Škola21. Pro zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení DUM při výuce.

 

 

 

 

C. CÍLOVÁ SKUPINA

 

Cílovou skupinou jsou žáci středních škol.

 

 

 

D. VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY

 

3 sady vzdělávacích materiálů pro tři tematické oblasti. V každé sadě musí být vytvořeno min. 20 DUM, které jsou následně pilotně ověřeny v rámci běžné výuky a zveřejněny na veřejně dostupném portálu.

 

 

 

E. NÁKLADY NA KLÍČOVOU AKTIVITU

 

Na klíčovou aktivitu bude vynaloženo až 147 474,-Kč, celkem bude vynaloženo: 1 179 792 Kč

 

 

 

V/2

 

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol.

 

Šablona bude realizována: 1x

 

 

 

Šablona byla vybrána z důvodu potřeby podpořit rozvoj odborných kompetencí

 

 

 

A. CÍL AKTIVITY

 

Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj odborných kompetencí žáků podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu.

 

 

 

B. POPIS ČINNOSTI

 

V rámci aktivity bude podpořena příprava pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu zaměřenou na rozvoj odborných kompetencí ve středním odborném vzdělávání. Při vzdělávání na gymnáziu se pro účely této šablony za rozvoj odborných kompetencí považuje rozvoj kompetencí ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a

 

společnost. Příprava může být zároveň propojena s rozvojem v oblasti všeobecně vzdělávací. Tato příprava bude v souladu s kurikulární reformou zohledňovat moderní trendy výuky a její realizace bude založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce. Produktem přípravy pedagogických pracovníků na vyučování budou 2 sady vzdělávacích materiálů pro 2 tematické oblasti ve výuce, které budou ověřeny v rámci běžné výuky.

 

Při tvorbě sad vzdělávacích materiálů je vhodné podpořit spolupráci s pedagogy všeobecně vzdělávacích předmětů tak, aby souběžně docházelo k rozvoji odborné i všeobecné složky vzdělání. Každá sada bude obsahovat 32 vzdělávacích materiálů.

 

 

 

C. CÍLOVÁ SKUPINA

 

Cílovou skupinou jsou žáci středních škol.

 

 

 

D. VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY

 

2 ucelené sady vzdělávacích materiálů pro dvě tematické oblasti. V každé sadě je 32 vzdělávacích materiálů pilotně ověřených v rámci běžné výuky.

 

 

 

E. NÁKLADY NA KLÍČOVOU AKTIVITU

 

Na klíčovou aktivitu bude vynaloženo až 45 830,-Kč, celkem bude vynaloženo: 45 830,-Kč

 

 

 

 V/3

 

Podpora stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů

 

Šablona bude realizována: 2x

 

 

 

Šablona byla vybrána z důvodu potřeby podpořit rozvoj odborných kompetencí.

 

 

 

A. CÍL AKTIVITY

 

Rozvoj odborných kompetencí pedagogických pracovníků středních škol.

 

 

 

B. POPIS ČINNOSTI

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol se zaměřením na rozvoj odborných kompetencí. Při vzdělávání na gymnáziu se pro účely této šablony za rozvoj odborných kompetencí považuje rozvoj kompetencí ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Stáž u zaměstnavatele bude probíhat v rozsahu min. 80 hodin a následovat bude 16 hodin pro zpracování popisu vzdělávacího programu. Vzdělávacího programu se zúčastní 1 pedagogický pracovník.

 

 

 

 

C. CÍLOVÁ SKUPINA

 

Pedagogičtí pracovníci středních škol

 

 

 

D. VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY

 

96 hodin stáže pedagogického pracovníka, včetně zpracování záznamu stáže.

 

 

 

 

E. NÁKLADY NA KLÍČOVOU AKTIVITU

 

Na klíčovou aktivitu bude vynaloženo až 28 864,-Kč, celkem bude vynaloženo: 57 728 Kč


5. Rozpočet projektu

 

Rozpočet projektu

 

6.  Harmonogram čerpání

 

Harmonogram čerpání


Veškeré prostředky budou použity za účelem dotace, kterým je podpora kvalitního vzdělávání žáků na středních školách a realizace projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní ose 1, oblasti podpory 1.5  provádění  klíčových aktivit a naplnění výstupů v rámci šablon klíčových aktivit. Rozdělení prostředků bude provedeno dle mzdových nákladů vzniklých při tvorbě výstupů i dle potřeb materiálního vybavení školy. Veškeré nákupy materiálního vybavení souvisejícího s dosažením výstupů, budou prováděny s ohledem na pravidla zadávání veřejných zakázek.  

Dokumenty související s realizací projektu budou archivovány do roku 2025.

III/2

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona bude realizována: 8x

 

Šablona byla vybrána z důvodu potřeby podpořit vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti ICT gramotnosti.

 

 

A. CÍL AKTIVITY

Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění zkušeností a vzniklých materiálů a jejich sdílení s pedagogickou veřejností.

 

B. POPIS ČINNOSTI

Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření DUM pro vybrané tematické oblasti podle volby školy, jejich pilotáž, ověření a zajištění sdílení zkušeností získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem. V rámci naplňování klíčové aktivity bude škola naplňovat svůj plán rozvoje, který si nastaví pomocí evaluačního nástroje Profil Škola21. Pro zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení DUM při výuce.

 

 

C. CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou žáci středních škol.

 

D. VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY

3 sady vzdělávacích materiálů pro tři tematické oblasti. V každé sadě musí být vytvořeno min. 20 DUM, které jsou následně pilotně ověřeny v rámci běžné výuky a zveřejněny na veřejně dostupném portálu.

 

E. NÁKLADY NA KLÍČOVOU AKTIVITU

Na klíčovou aktivitu bude vynaloženo až 147 474,-Kč, celkem bude vynaloženo: 1 179 792 Kč

 

 

 

V/2

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol.

Šablona bude realizována: 1x

 

Šablona byla vybrána z důvodu potřeby podpořit rozvoj odborných kompetencí

 

A. CÍL AKTIVITY

Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj odborných kompetencí žáků podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu.

 

B. POPIS ČINNOSTI

V rámci aktivity bude podpořena příprava pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu zaměřenou na rozvoj odborných kompetencí ve středním odborném vzdělávání. Při vzdělávání na gymnáziu se pro účely této šablony za rozvoj odborných kompetencí považuje rozvoj kompetencí ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a

společnost. Příprava může být zároveň propojena s rozvojem v oblasti všeobecně vzdělávací. Tato příprava bude v souladu s kurikulární reformou zohledňovat moderní trendy výuky a její realizace bude založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce. Produktem přípravy pedagogických pracovníků na vyučování budou 2 sady vzdělávacích materiálů pro 2 tematické oblasti ve výuce, které budou ověřeny v rámci běžné výuky.

Při tvorbě sad vzdělávacích materiálů je vhodné podpořit spolupráci s pedagogy všeobecně vzdělávacích předmětů tak, aby souběžně docházelo k rozvoji odborné i všeobecné složky vzdělání. Každá sada bude obsahovat 32 vzdělávacích materiálů.

 

 

C. CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou žáci středních škol.

 

D. VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY

2 ucelené sady vzdělávacích materiálů pro dvě tematické oblasti. V každé sadě je 32 vzdělávacích materiálů pilotně ověřených v rámci běžné výuky.

 

E. NÁKLADY NA KLÍČOVOU AKTIVITU

Na klíčovou aktivitu bude vynaloženo až 45 830,-Kč, celkem bude vynaloženo: 45 830,-Kč

 

 

 

 

V/3

Podpora stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů

Šablona bude realizována: 2x

 

Šablona byla vybrána z důvodu potřeby podpořit rozvoj odborných kompetencí.

 

A. CÍL AKTIVITY

Rozvoj odborných kompetencí pedagogických pracovníků středních škol.

 

B. POPIS ČINNOSTI

Vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol se zaměřením na rozvoj odborných kompetencí. Při vzdělávání na gymnáziu se pro účely této šablony za rozvoj odborných kompetencí považuje rozvoj kompetencí ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Stáž u zaměstnavatele bude probíhat v rozsahu min. 80 hodin a následovat bude 16 hodin pro zpracování popisu vzdělávacího programu. Vzdělávacího programu se zúčastní 1 pedagogický pracovník.

 

 

C. CÍLOVÁ SKUPINA

Pedagogičtí pracovníci středních škol

 

D. VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY

96 hodin stáže pedagogického pracovníka, včetně zpracování záznamu stáže.

 

 

E. NÁKLADY NA KLÍČOVOU AKTIVITU

Na klíčovou aktivitu bude vynaloženo až 28 864,-Kč, celkem bude vynaloženo: 57 728 Kč