Nabízíme:  

·         Ubytování ve vlastním domově mládeže

·         Stravování v areálu školy ve školní jídelně

·         Svářečské kurzy ve vybraných oborech vzdělání ZDARMA

·         Výuku řízení motorových vozidel (B, C) ve vybraných oborech ZDARMA

·         Možnost zapojení žáků do národních a mezinárodních projektů

·         Přípravu k získání dokladu o složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice.

·         Stipendia pro žáky podporovaných oborů vzdělání škol zřizovaných Středočeským krajem

 

Priority a cíle školy

·         Vyučovat tak, aby úspěšnost žáků u maturitní a závěrečné zkoušky byla co nejvyšší:

·         Rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků

·         Rozvíjet matematickou gramotnost žáků

·         Rozvíjet odborné kompetence, které se vztahují hlavně k výkonu pracovních činností a vyjadřují profesní profil absolventa

·         Rozvíjet schopnosti žáků komunikovat v cizím jazyce

·         Motivovat a vést žáky ke vzdělávání a sebevzdělávání

·         Vést žáky ke kritickému myšlení, ke schopnosti hodnotit informace a chápat souvislosti, k mediální gramotnosti

·         Podporovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Propojovat teoretickou výuku s praxí

·         Seznamovat žáky s prostředím reálné praxe – odborný výcvik i odborná praxe ve firmách, u živnostníků,…

·         Organizovat odborné praxe ve firmách v zahraničí

·         Učit žáky vhodně komunikovat, pracovat v týmu, spolupracovat

·         Vést žáky k samostatnosti a zodpovědnosti

·         Podporovat žáky v aktivním zapojení do vedení vyučování a života školy

·         Připravovat žáky na občanský život, učit žáky chápat souvislosti

·         Rozvíjet kariérové poradenství ve škole

 

Zvyšovat ICT kompetence žáků i pedagogů

·         Zajistit kvalitní ICT vybavení, průběžně jej obměňovat, využívat nové technologie, „jít s dobou“

·         Podporovat vzdělávání pedagogů v oblasti využití ICT

·         Neustále zvyšovat úroveň konektivity ve škole

·         Využívat cloudové služby, vzdělávat pedagogy v této oblasti