Zelený most


SPŠ Tábor je zpracovatelem projektu „Zelený most mezi školou a praxí – enviromentální vzdělávací moduly pro trvalý udržitelný rozvoj“. Do tohoto projektu bylo začleněno šest škol z celé republiky. Vždy po jedné z vybraných krajů. Tyto školy experimentálně ověřují výuku jednotlivých obnovitelných zdrojů energie ve vybraných oborech a předmětech.

Pravidelně budou získané poznatky jednotlivé školy mezi sebou konzultovat na společných seminářích, konferencích a workschopech. Na ně jsou zvány i další školy, které projeví o tuto problematiku zájem. Projekt je plánován na tři roky.

Obsah projektu:

-          Vytvoření 7 vzdělávacích modulů s náplní Využívání obnovitelných zdrojů energie a úspory energie ve stavebnictví a jejich zavedení do ŠVP ve vybraných středních školách

-          Vytvoření učebních materiálů pro žáky k jednotlivým modulům, zpracování metodiky a evaluace výuky, personální zajištění a ověření výuky podle vytvořených modulů v praxi

-          Vybudování odborných pracovišť na školách zapojených do projektu – učeben vybavených PC, dataprojektorem, tiskárnou, ozvučením, modely jednotlivých technologií využívání OZE a energetických úspor a učebními pomůckami

-          Vytvoření sítě partnerských škol, spolupracujících firem a odborníků z oblasti strojírenství, stavebnictví, elektrotechniky, energetiky, zemědělství a výzkumu v oblasti OZE a úspor energie

Partneři s finanční účastí:

-    ISŠT Benešov

-    SOŠ a SOU – MŠP Letovice

-    SOŠ a SOU Hradec Králové – Hradební

-    SŠ a COPT Kroměříž

-    SŠES Chomutov

-    VOŠ a SZeŠ Tábor

Škola úzce spolupracuje s těmito dalšími školami:

COP technické Poděbradská Praha, SPŠ Letňany, SOŠ a SOU Jihlava, COPT Kroměříž, SPŠ elektro Kladno, ISŠT Mělník, SPŠ Rakovník, SOU automobilní Škoda Mladá Boleslav, SOŠ a SOU Beroun – Hlinky, SOU zemědělské Vlašim, SOU automobilní Záhřeb, SOU automobilní České Budějovice.

Vzájemně si vyměňují poznatky a zkušenosti z výuky. Učitelé škol absolvují mezi sebou odborné stáže. Mezi školami dochází, na bázi výhodnosti, k vzájemné výpomoci.

 Odborní učitelé úzce spolupracují s firmou MAVEL, vyrábějící malé vodní elektrárny. Spolu zpracují skripta, z kterých budou učit i ostatní školy.

 Chomutovská škola je zodpovědná za výuku modulu Tepelná čerpadla. Výuku podle jejich skript ověřujeme.

 Ve školním roce byl ředitel jmenován do expertní skupiny, která byla pověřena zpracováním výukových modulů, které by umožnily zařadit výuku týkající se obnovitelných zdrojů do vyučování.

 Z důvodů blízké spolupráce školy a firmy MAVEL Benešov (významný světový výrobce malých vodních elektráren). Škola byla pověřena zpracováním modulu Vodní motory. Ve spolupráci s firmou byla vytvořena charakteristika a požadavky na pracovníka, kterého MAVEL potřeboval. Dalším krokem bylo vytvoření požadovaného modulu. Expertní skupina spolu s NUOV připravila takových modulů 26.

Cílem je se připravit na získání statutu, kterým by škola získala pilotní postavení mezi školami v regionu. Je příslib, že takové školy budou MŽP a MŠMT vybaveny a budou nejen vyučovat své studenty, ale i vzdělávat pedagogy.

 

 

 

Logo ESF